Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden THIES Design

Artikel 1: Algemeen

1.1. Definities: 

a. THIES Design: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74343106

b.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met THIES Design een overeenkomst sluit;

c.Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en THIES Design.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met THIES Design. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. THIES Design en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2: Uitvoering van de opdracht

2.1. THIES Design draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit. 

2.2. Offertes van THIES Design zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat THIES Design de opdracht heeft bevestigd, worden herroepen.

2.3. Een verstrekte opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van THIES Design staan omschreven, wordt door THIES Design schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door de interieurarchitect zijn bevestigd.

Artikel 3: Levertijd

3.1. De door THIES Design opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
 

3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van THIES Design een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.
 

Artikel 4: Verkregen informatie en documenten

4.1 De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon) . Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.
 

Artikel 5: Prijs

5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief btw voor zakelijke opdrachtgevers en inclusief btw voor particuliere opdrachtgevers. Voor alle kilometers boven een totale reisafstand van 15 km worden reiskosten van € 0,30 per kilometer berekend alsmede evt. parkeerkosten.

5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door THIES Design te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.
 

Artikel 6: Betaling
 

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door THIES Design op de factuur aan te geven wijze.
Bij een opdracht/project dient 50 procent van het totale bedrag per vooruitbetaling te worden voldaan. Na ondertekening van de offerte en na ontvangst van de vooruitbetaling gaat THIES Design voor de opdrachtgever aan het werk.

6.2. Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalingsverplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 1,5% per maand, met als minimum in ieder geval de op dat moment geldende wettelijke rente.

6.3. Alle door THIES Design gemaakte kosten om voldoening van zijn declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.4. Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door THIES Design gemaakte werkelijke advocaatkosten te vergoeden. De werkzaamheden van de door THIES Design ingeschakelde advocaat dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening te zijn gebracht.


Artikel 7: Aansprakelijkheid
 

7.1. Aan tekeningen gemaakt door THIES Design kunnen geen rechten ontleend worden. THIES Design is geen architect of bouwkundige. U dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.

7.2. THIES Design is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. THIES Design biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
 

7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan THIES Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan THIES Design worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is THIES Design niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan THIES Design zijn verstrekt, heeft THIES Design het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.

7.4. THIES Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke is ontstaan door de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.5. Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is THIES Design voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Bedoelde derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.
 

7.6. THIES Design is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.7. Indien THIES Design desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
 

7.8. Alle aanspraken jegens THIES Design die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij THIES Design zijn ingediend, vervallen door verjaring. 

Artikel 8: Overmacht

8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, is THIES Design ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar THIES Design geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben. 

8.3. Indien THIES Design bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is THIES Design gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 9: Klachtenregeling

9.1. Klachten dienen binnen 10 dagen na ontdekking en/of ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan THIES Design kenbaar te worden gemaakt, echter met dien verstande dat een maand na levering dit niet meer mogelijk is. De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de wederpartij. Alle klachten van welke aard dan ook kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde waarbij iedere verdere aansprakelijkheid zijdens THIES Design uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Retourzendingen van de kant van de wederpartij worden niet geaccepteerd tenzij vooraf bereikte schriftelijk vastgelegde overeenstemming daarover.

9.2. Indien een klacht gegrond is, zal THIES Design de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door THIES Design worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. THIES Design zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1.Verschillen van mening tussen opdrachtgever en THIES Design worden zoveel mogelijk onderling opgelost. 

10.2. Alle geschillen die naar aanleiding van deze opdracht tussen opdrachtgever en THIES Design ontstaan, worden beslecht door de burgerlijke rechter. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd.

10.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11: Diversen

11.1. THIES Design is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

11.2. Indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is THIES Design gerechtigd al haar eigendommen bij de opdrachtgever weg te halen en de overeenkomst per direct te ontbinden.
 

11.3. THIES Design is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift THIES Design tot mededeling verplicht.

11.4. THIES Design heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 2 jaar of meer verstreken zijn nadat THIES Design de opdracht heeft uitgevoerd. 

11.5 Alle uit de Opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (oa. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan THIES Design. De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal het Advies of Ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van THIES Design, tenzij partijen anders overeenkomen.

11.6 THIES Design heeft de vrijheid om het Advies of Ontwerp te gebruiken voor publiciteit, promotie en acquisitie, waaronder onder meer ook begrepen wedstrijden en tentoonstellingen. THIES Design heeft te allen tijde het recht om op of bij publiciteit van het Advies of Ontwerp haar naam te vermelden.